Shërbimet

Në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm ndërkombëtar ne bëjmë distribuimin e disa prej kanaleve më me renome në tregun televiziv si BBC, Disney, Euronews, RT, në territorin e Kosovës dhe Shqipërisë.

Gjithashtu, bëjmë shpërndarjen e përmbajtjeve audio-viziuele për televizione dhe ofrues të shërbimeve programore, përfshirë edhe përkthimin, titrimin, dhe audio-sinkronizimin e përmbajtjes.